Privacyreglement

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van DNA Care registreert.

1. Toelichting op het Reglement
DNA Care mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft DNA Care de plicht om haar cliënten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door DNA Care worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

DNA Care vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft DNA Care in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens DNA Care expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die DNA Care gebruikt en het doel van het gebruik
DNA Care verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:
• cliënt wordt of bent van DNA Care;
• een zakelijke relatie bent van DNA Care;
• de website bezoekt;
• (via het contactformulier) contact met DNA Care opneemt.

DNA Care verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en IP-adres; indien nodig wordt ook het skype-adres geregistreerd. Gegevens over de gezondheid worden per consult bijgehouden.

Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die cliënten met DNA Care sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Cookies
DNA Care plaatst cookies in de browser van cliënten en andere bezoekers van de website. Deze gegevens stellen DNA Care in staat om:
• te registreren welke internetpagina’s van DNA Care worden bezocht;
• de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee DNA Care bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
DNA Care verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de DNA Care,
tenzij:
• een wettelijk voorschrift dat verplicht;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die DNA Care met u
heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het
plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid).

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
DNA Care verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor DNA Care worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door DNA Care beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor DNA Care om in te loggen in het digitale systeem;
• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor DNA Care ten aanzien van alle aan DNA Care verstrekte persoonsgegevens;
• technische maatregelen door DNA Care overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. DNA Care bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal DNA Care zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene 
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie en verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij info@dnacare.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van DNA Care.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met DNA Care opnemen en probeert DNA Care er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking, vraag of suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met DNA Care opnemen. Uiteraard zal DNA Care ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van DNA Care.

Privacyreglement DNA Care, versie maart 2020.

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Maak een afspraak Stel een vraag
  • Stel een vraag

    Voor alle vragen kunt u dit formulier gebruiken.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.